Tujuan Umum

Mewujudkan dan memelihara Masjid Agung Al-Azhar sebagai tempat Ibadah yang agung dan menjadi kebanggaan umat Menjadikan Masjid Agung Al-Azhar sebagai pusat pembinaan dan pengembangan dakwah Islam sehingga terwujud jamaah yang berilmu, beramal dan bertaqwa demi kejayaan Islam dan umatnya. Menjadi pusat pelayanan jamaah dalam berbagai bidang kehidupan seperti pelayanan sosial, menghimpun dan mengelola dana umat, pengembangan seni-budaya islam dan konsultasi keagamaan.

Tujuan Khusus

Terpeliharanya suasana ibadah yang kondusif, tertib dan sesuai Tuntunan Al-Qur’an dan Al-Sunnah Rasulullah Terpeliharanya bangunan Masjid Agung Al-Azhar dengan segala sarana dan prasarananya sehingga terlihat bersih, rapi, indah dan rindang Terpeliharanya tertib administrasi, organisasi dan keuangan Masjid Agung Al-Azhar sehingga senantiasa amanah, tabligh (transparan), dan shidqu (jujur ). I. dan Perbaikan (Ri’ayah).